Skip to main content

Rechten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staan deze rechten en plichten beschreven. In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder 'het gezag' van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg.

Leeftijd bepaalt de rechten

De WGBO onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders.
De drie categorieën zijn:

 1. tot 12 jaar;
 2. 12 tot 16 jaar;
 3. 16 jaar en ouder.

Per leeftijdscategorie geeft de wet aan:

 • wie toestemming voor een onderzoek of behandeling moet geven: de ouders of het kind;
 • wie van hen er recht op heeft de informatie te krijgen die nodig is om toestemming te kunnen geven;
 • wie van hen het medisch dossier mag inzien.

Hieronder staan beschreven om welke rechten en plichten het gaat. En wat geldt voor de verschillende leeftijdscategorieën. Ouders raden wij aan om deze informatie te bespreken met hun kind als dit mogelijk en/of nodig is. De website Ja dokter nee dokter is voor kinderen een leuke site waar ze zelf deze informatie kunnen lezen.

Tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders. Toch zijn de wat oudere kinderen in deze leeftijdscategorie vaak al heel goed in staat om mee te denken over hun gezondheid en de problemen die daarmee te maken hebben. Volgens de wet dienen ouders en hulpverleners bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken bij het kind dan ook rekening te houden met de opvattingen en de wensen van het kind zelf.

Samengevat leidt dit tot de volgende regels:

 • Het zijn de ouders die een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aangaan en die toestemming moeten geven.
 • Het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen die worden genomen.
 • De ouders dienen te worden ge&iml;nformeerd.
 • Het kind moet ook worden ge&iml;nformeerd, waarbij de informatie op het bevattingsvermogen van het kind moet zijn afgestemd.
 • De ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, de kinderen niet. Als de ouders dat willen, kunnen zij het dossier, of een gedeelte daarvan, met het kind doornemen.

12 tot 16 jaar

Patiënten van 12 tot 16 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een belangrijke eigen stem. Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:

 • Behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 • Zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd.
 • Zowel het kind als de ouders hebben recht op inzage in het medisch dossier.

16 jaar en ouder

Jongeren van 16 jaar en ouder worden door de WGBO op een lijn gesteld met volwassenen.
Bij dingen die te maken hebben met hun gezondheid worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn zij nog geen 18 jaar. Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:

 • De jongeren kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geven.
 • Er is geen toestemming van de ouders nodig.
 • De jongeren hebben er recht op volledig te worden geïnformeerd; de ouders worden alleen geïnformeerd als hun kind daarmee akkoord gaat.
 • Een jongere heeft het recht om het medisch dossier in te zien; daar is geen toestemming van zijn ouders voor nodig.
 • De ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daar akkoord mee gaat.

Bijzondere situaties

Voor elke leeftijdscategorie gelden bijzondere situaties en dus ook bijzondere regels. Wilt u hier meer over weten, kunt u terecht bij de behandelend arts van uw kind, of eventueel bij de Vereniging kind en ziekenhuis.

Recht op privacy

De medewerkers van de kinderafdeling vertellen alleen aan u als ouders hoe het met uw kind gaat. Aan niemand anders wordt informatie verstrekt over uw kind.

Plichten

Van u als ouders verwachten we dat u de hulpverleners duidelijk en volledig informeert over uw kind. Zo kunnen wij uw kind zo goed mogelijk behandelen en verzorgen. Daarnaast verwachten wij ook dat uw kind de adviezen van de hulpverlener zo goed mogelijk probeert op te volgen.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding