Skip to main content

Privacyverklaring

Het Diakonessenhuis verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Diakonessenhuis.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid of als u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

 • Afdeling Patiëntinschrijving: 088 250 6302
 • Functionaris Gegevensbescherming: 088 250 5124

Volgens de wet zijn persoonsgegevens gegevens die herleidbaar zijn naar een identificeerbare natuurlijke persoon. In de privacywetgeving heet deze persoon ook wel de betrokkene. Naam, geboortedatum, contactgegevens en pasfoto zijn voorbeelden van persoonsgegevens.


Daarnaast kent de wet de categorie bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Denk hierbij aan gegevens met betrekking tot uw gezondheid, religie en gegevens van kinderen. Voor deze gegevens gelden extra beveiligingsmaatregelen.


Het Diakonessenhuis streeft ernaar om de privacy van haar patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. Of het nu gaat om het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s) of om het vastleggen van en zorgvuldig omgaan  met uw gegevens. Uitgangspunt daarbij is dat het Diakonessenhuis niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.


Uw persoonsgegevens worden door het Diakonessenhuis verwerkt om ervoor te zorgen dat wij onze taak als zorgverlener goed kunnen uitvoeren. Voor verschillende doeleinden gelden verschillende regels. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de zorgverlening aan u.
 • Het voeren van onze administratie en kwaliteits- en beheersactiviteiten.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, zoals de zorgkosten van uw behandeling. 
 • Directe communicatie met u in het kader van de zorgverlening.
 • Het voldoen aan de wettelijke normen in de zorg en overige wettelijke verplichtingen, zoals administratie- en bewaarplicht.
   

Wij mogen of moeten uw persoonsgegevens verwerken als:

 • dit nodig is voor de zorgverlening aan u en afspraken die daar uit voortkomen;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke normen in de zorg en overige wettelijke verplichtingen;
 • dit nodig is om onze functie als ziekenhuis te vervullen. U kunt hierbij denken aan beveiliging van gebouwen en eigendommen; 
 • u daar specifieke toestemming voor heeft gegeven.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt om u ongevraagd te benaderen voor diensten vanuit het Diakonessenhuis. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens niet ongevraagd gebruiken voor marketingdoeleinden.

Het Diakonessenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of dan wettelijk is voorgeschreven voor het realiseren van de hierboven omschreven doeleinden. Voor het bewaren van uw patiëntendossier geldt een wettelijke termijn van (minimaal) 15 jaar. Dit betekent dat wij uw dossier minstens 15 jaar moeten bewaren.


Het Diakonessenhuis heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en hier op vertrouwelijke wijze mee om te gaan. Dit betreft onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens, opslag, verwerking en beveiligde communicatie. Medewerkers van het Diakonessenhuis hebben geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot uw gegevens als zij die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.


Voor uw behandeling

Het Diakonessenhuis maakt gebruik van diensten van derden bij het verlenen van haar zorgverlening aan patiënten. Een voorbeeld is een leverancier van röntgenapparatuur. Om ervoor te zorgen dat deze partijen op verantwoorde wijze omgaan met uw privacy en gegevens, hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen (verwerkersovereenkomsten).

Voor onderzoek

Ten behoeve van onderzoek delen wij gegevens over ziekte en behandeling ook met landelijke organisaties. Deze gegevens worden anoniem verwerkt of er wordt specifiek toestemming voor gevraagd. Het doel van deze onderzoeken is meer kennis over specifieke ziekten te krijgen en behandeling en zorg te verbeteren.

Het Diakonessenhuis volgt bij het gebruik van patiëntgegevens voor onderzoek de Gedragscode gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag). Deze gedragscode staat op de website van de Federatie van medische wetenschappelijke verenigingen (www.federa.org). Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. U kunt eventueel schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Het Diakonessenhuis bewaart uw persoons- en behandelgegevens in een elektronisch patiëntendossier. Dit is wettelijk verplicht en nodig om de informatie over uw behandeling accuraat en compleet vast te leggen. U heeft een aantal rechten rond uw dossier. Hieronder zetten we deze rechten voor u op een rij.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw dossier. Bij het Diakonessenhuis kunt u een deel van uw gegevens inzien via het patiëntenportaal MijnDiak. Ook kunt u een kopie van uw medisch dossier opvragen of vragen om uw gegevens in te zien. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de afdeling Patiëntinschrijving. Een kopie van uw medisch dossier wordt kosteloos aan u verstrekt. Voor aanvullende verzoeken kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Recht op correctie- en verwijdering

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen als de gegevens niet (langer) juist zijn. U kunt hierbij denken aan actualisering van uw contactgegevens of een aanvulling in uw dossier om een beter beeld te schetsen van uw ziektebeeld.

U heeft ook het recht op beperking van verwerking of verwijdering van uw gegevens, indien u vindt dat de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd. In sommige gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht gegevens te bewaren. In dat geval kunnen wij uw verzoek niet inwilligen.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u  bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan het Diakonessenhuis verstrekte gegevens (terug) te ontvangen. Bijvoorbeeld in geval van overdracht van uw medisch dossier aan een andere zorgverlener. Het Diakonessenhuis zal hier haar volledige medewerking aan verlenen.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Wij moeten de verwerking, waar u uw toestemming voor intrekt, dan onmiddellijk staken, tenzij wettelijke verplichtingen dit verhinderen.

Reactietijd

In het Diakonessenhuis streven we ernaar uw vragen/verzoeken rond persoonsgegevens binnen twee weken te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek vanwege de complexiteit meer tijd kosten dan informeren wij u hierover. In elk geval zullen wij ons houden aan de wettelijke termijn voor het beantwoorden van vragen/verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens van maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij zijn verplicht om uw identiteit vast te stellen als u een verzoek bij ons indient over uw persoonsgegevens. In dat geval vragen wij u naar een kopie van uw identiteitsbewijs. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Beoordeling van bovenstaande verzoeken

We beoordelen ieder verzoek inhoudelijk en proberen er aan te voldoen Soms kunnen we aan een verzoek geen gehoor geven. Bijvoorbeeld omdat er wettelijke verplichtingen zijn die dat verhinderen. In dat geval maken we dit gemotiveerd aan u kenbaar. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor commerciële uitingen worden altijd gehonoreerd.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met uw privacybelangen, waaronder bescherming van persoonsgegevens.

Het Diakonessenhuis heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris is onafhankelijk en houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de privacywetgeving.

Als u niet tevreden bent met de interne gang van zaken rond de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Deze privacyverklaring dateert van april 2018. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring aan te passen aan ontwikkelingen. De meest actuele versie treft u hier aan.

 

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding

Welkom op de website van het Diakonessenhuis.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw privacy.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten werken:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
 • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen en te analyseren. Denk hierbij aan duur van een bezoek of klikgedrag op de website. Dit gebruiken wij om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem als mogelijk verwerkt en zijn niet terug te voeren op individuen. Wij hebben met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben de opties om gegevens te delen uitgeschakeld;
 • YouTube cookies: we tonen video’s van YouTube. YouTube plaatst zelf cookies via deze filmpjes. Als u deze cookies wilt toestaan, kunt u dat hieronder aangeven. U kunt alleen als u deze cookies accepteert video’s van ons ziekenhuis op deze website zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze cookies.

Alleen functionele en analytische cookies accepteren    
Functionele, analytische en Third-party-cookies accepteren    

Meer weten...