In gesprek over chemotherapie (wat u kunt verwachten van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek)

Binnenkort heeft u een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige over de behandeling met chemotherapie. Deze folder geeft u een overzicht van hoe dit gesprek eruit zal zien. U kunt deze folder gebruiken om u voor te bereiden op het gesprek en alvast voor uzelf te bedenken welke onderwerpen u graag zou willen bespreken met de verpleegkundige.

Onderdelen voorlichtingsgesprek

Het verpleegkundige voorlichtingsgesprek over de behandeling met chemotherapie bestaat uit twee delen. Na het eerste deel is er een onderbreking van 10 minuten. Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten.

Verloop voorlichtingsgesprek

Deel 1 (± 25 minuten)

 • Introductie
 • Informatie over chemotherapie en bijwerkingen

Pauze (± 10 minuten)

 • Koffie/thee

Deel 2 (± 25 minuten)

 • Nader te bespreken onderwerpen die u belangrijk vindt
 • Samenvatting en afsluiting

Op de volgende pagina’s worden deze onderdelen toegelicht.

Deel 1 voorlichtingsgesprek

Introductie

Het voorlichtingsgesprek begint met een kennismaking, waarbij de verpleegkundige een beeld probeert te krijgen van u en uw leefsituatie en uw behoeften aan informatie.

Tijdens de introductie zal de verpleegkundige samen met u vaststellen welke onderwerpen in elk geval in het eerste deel van het gesprek aan de orde zullen komen. Vervolgens zal de verpleegkundige u vragen wat de arts al heeft verteld over chemotherapie. Als de arts nog niet heeft verteld wat het doel van de behandeling in uw situatie is, kan de verpleegkundige u dit uitleggen.

Informatie over chemotherapie

De verpleegkundige zal u uitleggen welke chemotherapie u krijgt en hoe deze werkt. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

 • de naam van de kuur;
 • de werking van de chemotherapie;
 • de wijze van toedienen:
  • via tabletten;
  • via een infuus;
  • een combinatie van beide;
 • het toedieningsschema:
  • hoeveel kuren;
  • hoe lang duurt een kuur;
  • om de hoeveel weken wordt een kuur gegeven en/of hoeveel tabletten moet u slikken;
 • overige praktische informatie.

Informatie over bijwerkingen

De verpleegkundige geeft u informatie over de bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van de chemotherapie. Ook zal de verpleegkundige u vertellen wat hieraan gedaan kan worden door u zelf of door het ziekenhuis.

Wanneer u chemotherapie krijgt, zijn er situaties waarin het belangrijk is dat u contact opneemt met uw specialist in het ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u welke situaties dit kunnen zijn.

Onderbreking voorlichtingsgesprek

Na het eerste gedeelte van het voorlichtingsgesprek wordt een pauze ingelast van ongeveer 10 minuten. Hierin kunt u de informatie even laten bezinken. U kunt de pauze ook gebruiken om (samen met uw naasten) na te gaan of er nog onduidelijkheden zijn of dat u het graag nog over een bepaald onderwerp zou willen hebben dat u belangrijk vindt.

In het tweede gedeelte van het gesprek heeft u de gelegenheid om deze vragen en onderwerpen te bespreken. Onder het kopje ‘Nader te bespreken onderwerpen’ kunt u aankruisen wat voor u belangrijk is om te bespreken. Dit kunt u thuis doen als u al vragen heeft of anders tijdens de pauze in het voorlichtingsgesprek. De verpleegkundige zal in sommige gevallen ook nog onderwerpen aandragen om nader te bespreken.

U kunt uw vragen uiteraard ook op een later tijdstip aan de verpleegkundige stellen, bijvoorbeeld op de eerste dag dat u voor de chemotherapie in het ziekenhuis bent.

Deel 2 voorlichtingsgesprek

U kunt in het tweede gedeelte van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek allerlei vragen en onderwerpen bespreken. Hieronder vindt u mogelijke onderwerpen om te bespreken.

Nader te bespreken onderwerpen

Ik zou graag deze onderwerpen willen bespreken:

0  Medische informatie over de chemotherapie die ik krijg (bijvoorbeeld de werking in het lichaam).
0  Het doel van de behandeling met chemotherapie.
0  De bijwerkingen die kunnen voorkomen bij deze behandeling.
0  Hoe waarschijnlijk het is dat ik bepaalde bijwerkingen krijg.
0  Wat de arts of verpleegkundige kan doen om bijwerkingen te voorkomen of verminderen.
0  Wat ik zelf aan de bijwerkingen kan doen.
0  Wanneer ik contact op moet nemen met het ziekenhuis.
0  Wat de praktische gevolgen zijn van de behandeling voor mijn dagelijks leven (bijvoorbeeld huishouden of hobby’s).
0  Welke gevoelens de behandeling kan losmaken (angst, somberheid, hoop, sneller emotioneel).
0  Hoe ik en mijn naasten (bijvoorbeeld partner, kinderen) met de ziekte en/of behandeling kunnen omgaan.
0  Wat mijn naasten kunnen doen om mij te steunen.
0  Wat de invloed is van de chemotherapie op seksualiteit.
0  Hoe ik in contact kan komen met lotgenoten (andere mensen met de ziekte kanker).
0  Of ik thuis extra hulp nodig heb en hoe ik dat kan regelen.
0  Ondersteuning van bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een psycholoog.
0  De gang van zaken in het ziekenhuis (waar vindt de behandeling plaats, wanneer krijg ik welke kuur, hoe vaak moet ik komen).
0  Wat gebeurt er als ik afzie van de behandeling (twijfel over keuze, vooruitzichten, verdere begeleiding).

Eventueel kunt u hier opschrijven wat u precies wilt bespreken over de aangekruiste onderwerpen of over andere onderwerpen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting en afsluiting

Aan het einde van het gesprek zal de verpleegkundige de belangrijkste informatie samenvatten. Ook op dat moment kunt u vragen stellen als er nog onduidelijkheden zijn.

Tenslotte worden vervolgafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het volgende ziekenhuisbezoek en over de start van de behandeling.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u deze bespreken met een verpleegkundige van afdeling C1.

(Patiënten)organisaties

NIVEL
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Postbus 1568 3500 BN Utrecht
Telefoon: (030) 2 729 661
E-mail: [email protected]

Telefoonnummers

Verpleegafdeling Longziekten en tuberculose
088 250 6142/ 6236

Dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie
088 250 6562

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 4 maart 2021

Code: LONG31