GUO - geavanceerd echoscopisch onderzoek

In sommige gevallen bestaat er een indicatie voor een uitgebreidere echo of een geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO). Deze folder geeft u informatie over wanneer een GUO wordt aangeboden en wat u daarvan kunt verwachten.

Algemeen

Prenatale diagnostiek

Elke zwangere vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Een klein aantal kinderen, zo'n 3%, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. Soms kan daar al tijdens de zwangerschap onderzoek naar plaatsvinden. Dit heet prenatale diagnostiek. Prenataal betekent vóór de geboorte. Zo’n onderzoek geeft alleen aan of een bepaalde aandoening bij uw baby aanwezig is. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of uw kind verder gezond is en of het geen andere aandoening heeft.

Wat is een GUO?

In overleg met uw gynaecoloog of verloskundige heeft u besloten een geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO) te laten doen tijdens uw zwangerschap. Bij een GUO worden alle organen van de baby in detail bekeken. 

Dit prenatale onderzoek vindt alleen plaats in centra voor prenatale diagnostiek omdat er specifieke eisen worden gesteld aan de echoapparatuur en aan de opleiding en ervaring van de onderzoeker. In het Diakonessenhuis locatie Utrecht en Zeist kunt u bij de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde terecht voor een GUO.

Aan wie wordt een GUO aangeboden?

Een GUO vindt alleen plaats op grond van een bepaalde reden of indicatie. Uw eigen verloskundige of gynaecoloog beoordeelt of een GUO bij u nodig is. In dat geval zal hij/zij dat met u bespreken en uitleggen wat er gebeurt tijdens een GUO. Ook zal hij/zij de afspraak voor u maken op de polikliniek Gynaecologie. 

Er zijn twee groepen zwangeren aan wie een GUO wordt aangeboden.

Groep 1

Zwangeren met een bekend verhoogd risico op een afwijking bij het kind door bijvoorbeeld: 

 • bepaalde ziekten van de moeder zoals diabetes of epilepsie 
 • monochoriale gemelli (tweeling die een moederkoek deelt) 
 • medicijngebruik, drugsgebruik of alcoholgebruik van de moeder 
 • een eerdere bevalling van een kind met een aangeboren afwijking 
 • bepaalde gevallen van aangeboren afwijkingen in de familie 

Aan deze groep zwangeren wordt een GUO aangeboden in het begin van de zwangerschap door de verloskundige of gynaecoloog. Dit gebeurt bij het intakegesprek of een informatief gesprek. Een GUO vindt dan plaats in de 19e of 20e week van de zwangerschap.

Groep 2

Er wordt ook een GUO aangeboden als bij eerder routineonderzoek of de standaard 20 weken echo afwijkingen gevonden worden bij het kind. Een GUO kan tijdens de hele zwangerschap plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om het onderzoek binnen drie werkdagen te doen nadat afwijkingen gevonden zijn.

Wat gebeurt er bij een GUO?

In het Diakonessenhuis zijn vier gynaecologen opgeleid om een GUO uit te voeren. Staat u al onder controle van de gynaecoloog? Dan kan het dus zijn dat de GUO niet door uw eigen gynaecoloog wordt uitgevoerd.
De handelingen bij een GUO zijn vergelijkbaar met een gewoon echoscopisch onderzoek, maar het onderzoek is uitgebreider. Met een GUO bekijkt de gynaecoloog alle organen van uw baby in detail. Daarbij kan de gynaecoloog eventuele afwijkingen aan (organen van) uw baby zien. Als u in verwachting bent van een meerling, dan wordt elk kind afzonderlijk onderzocht.

Voorbeelden van afwijkingen die bij een GUO kunnen worden gevonden, zijn: hersenafwijkingen, hartafwijkingen, nierafwijkingen, skeletafwijkingen, open ruggetje (spina bifida) of afwijkende groei.
De gynaecoloog bespreekt met u of er afwijkingen zijn en zo ja, welke dat zijn en wat daarvan de consequentie is voor uw kind en voor u als ouder(s). Ook bespreekt de gynaecoloog met u of en welk soort onderzoek verder nodig is.

Waar moet u rekening mee houden?

 • Een GUO is een medisch onderzoek. Een DVD-opname voor eigen gebruik is daarom niet mogelijk. 
 • Het is niet toegestaan om tijdens een GUO beeld- of geluidsopnamen te maken. 
 • Het bepalen van het geslacht is geen doel van deze echo. 
 • Er mogen geen kinderen bij het onderzoek aanwezig zijn. 
 • Uw mobiele telefoon moet uitgeschakeld zijn tijdens het GUO. 
 • Sommige zorgverzekeraars laten een deel van de kosten van het GUO onderzoek onder het eigen risico vallen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte van de eventuele kosten. 

Risico's van een GUO

Een GUO brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

Vervolgonderzoek

Mogelijk is er een verwijzing naar een academisch ziekenhuis nodig voor verder echoscopisch onderzoek of ander onderzoek zoals een vruchtwaterpunctie of MRI. U wordt dan verwezen naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.
Het is ook mogelijk dat er bijvoorbeeld een kindercardioloog, kinderneuroloog of kinderuroloog bij het onderzoek betrokken wordt. Soms is een verwijzing naar een klinisch geneticus nodig als er sprake is van een erfelijke aandoening.

Als er een afwijking wordt gezien, wordt de voorlichting en begeleiding tijdens uw zwangerschap meestal door uw eigen gynaecoloog in het Diakonessenhuis gegeven, en soms door uw eigen verloskundige (afhankelijk van de bevindingen). Er is altijd overleg met uw eigen verloskundige of zo nodig met de gynaecologen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 
Als het nodig is, neemt het Wilhelmina Kinderziekenhuis de begeleiding van uw zwangerschap gedeeltelijk of geheel over.

Keuzes na vervolgonderzoek

Uit het vervolgonderzoek kan naar voren komen dat er niets aan de hand is met uw kind. Er kan ook naar voren komen dat uw kind een aandoening heeft. In dat geval krijgt u een gesprek met uw gynaecoloog en eventueel andere medische specialisten.

De arts bespreekt de uitkomsten van de onderzoeken uitgebreid met u. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat de geboorte plaatsvindt in een gespecialiseerd ziekenhuis, zodat het kind meteen de juiste zorg krijgt. 

Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. 
U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap eventueel te laten beëindigen. Praat hierover met uw partner en uw verloskundige, huisarts en/of gynaecoloog. Besluit u dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen? Dan kan dat tot 24 weken zwangerschap, en in uitzonderlijke gevallen na 24 weken. Sommige afwijkingen zijn zo ernstig, dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte.

Vragen

Heeft u vragen over het GUO? Neem dan contact op met polikliniek Gynaecologie en vraag naar de gynaecoloog die het GUO uitvoert.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 12 juli 2019

Code: GYN24