Hypertensiecarrousel (alle onderzoeken vanwege hoge bloeddruk in twee dagen)

U bent vanwege hoge bloeddruk door uw huisarts of specialist verwezen naar de hypertensiecarrousel van het Diakonessenhuis. U kunt hiervoor een afspraak maken op locatie Utrecht of locatie Zeist. In deze folder vindt u algemene informatie over de hypertensiecarrousel. Bij het maken van de afspraak wordt u door een medewerker van de internistisch vasculaire polikliniek geïnformeerd over dit onderzoek. U krijgt uitgebreide schriftelijke informatie en een afsprakenoverzicht thuisgestuurd.

Algemeen

Hoge bloeddruk

We spreken van een hoge bloeddruk als uw bloeddruk na diverse metingen hoger is dan voor uw leeftijd of uw situatie normaal is. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Hoge bloeddruk’ in het folderoverzicht op onze website > filter op Interne geneeskunde.

Hypertensiecarrousel

Om inzicht te krijgen in de oorzaak en (mogelijke) gevolgen van uw hoge bloeddruk, moeten verschillende onderzoeken worden gedaan. Bij de hypertensiecarrousel plannen we alle onderzoeken die u nodig heeft op twee aaneengesloten dagen. Ze worden zó op elkaar afgestemd dat de wachttijden minimaal zijn. Aan het eind van deze twee dagen krijgt u van de meeste onderzoeken meteen de uitslag én het behandeladvies.

Doel van de onderzoeken

Doel van de onderzoeken is na te gaan of en in welke mate u een verhoogde bloeddruk heeft, wat de eventuele oorzaken zijn en of er orgaanschade is. Op grond hiervan wordt zo nodig een behandeling in gang gezet. De behandeling is erop gericht om de gevolgen van een hoge bloeddruk, zoals hart- en vaatziekten en orgaanschade, zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. De verpleegkundig specialist en de internist zullen u verder informeren.

Verpleegkundig specialist

Bij de hypertensiecarrousel is de verpleegkundig specialist uw vaste aanspreekpunt. De verpleegkundig specialist op de vasculaire polikliniek is speciaal opgeleid voor patiënten met hart- en vaatziekten. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de internist en mag bepaalde medische taken uitvoeren.

Dag 1

Voorbereidingen thuis

Neem een actueel medicatieoverzicht mee en een overzicht van de medicijnen die u in het verleden hebt gebruikt maar niet hebt verdragen. Deze overzichten zijn te verkrijgen bij uw apotheek. Trek ruimzittende bovenkleding aan en neem een riem mee. U krijgt een bloeddrukband om uw bovenarm en een tasje aan uw riem voor de bloeddrukmeter.

Bloedonderzoek

Op de eerste dag van het onderzoek moet u nuchter naar het ziekenhuis komen voor de bloedafname. Dit betekent dat u vanaf 0.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Als u medicijnen gebruikt kunt u die met water innemen. Als u diabetes heeft, raden wij u aan om uw tabletten of insuline ná de bloedafname in te nemen of toe te dienen. 

24 uur urine verzamelen

Door middel van het verzamelen van urine gedurende 24 uur wordt de werking van de nieren onderzocht.

Let op! Vrouwen hoeven géén urine te verzamelen tijdens de menstruatieperiode. Verzamel de urine voor of na de menstruatieperiode (eventueel in overleg met de verpleegkundig specialist). Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Verzamelen van urine (24 uur).

24-uurs bloeddrukmeting

Met een 24-uurs bloeddrukmeting wordt inzicht verkregen in uw bloeddruk overdag  tijdens uw gewone dagelijkse bezigheden, maar ook 's nachts.

Aansluiten van de bloeddrukmeter 
U krijgt een bloeddrukband om uw bovenarm en een registratiekastje voor de bloeddrukmetingen gedurende 24 uur. Het registratiekastje wordt om uw middel met een tasje aan de broekriem bevestigd.

Aandachtspunten

  • Het apparaat meet automatisch uw bloeddruk door regelmatig de band om uw arm op te pompen. Overdag gebeurt dit gemiddeld drie keer per uur op onregelmatige tijden. ’s Nachts (van 23.00 tot 7.00 uur) gebeurt dit gemiddeld één keer per uur. Omdat de band om uw bovenarm stevig wordt opgepompt, kunt u tijdens de metingen het gevoel krijgen dat de band knelt en tintelingen in uw vingers ervaren.
  • Doe zoveel mogelijk de activiteiten die u normaal ook zou doen. Intensief sporten wordt afgeraden.
  • U mag tijdens het dragen van het apparaat niet douchen, in bad gaan of zwemmen.
  • Houd tijdens het meten uw arm naast uw lichaam met de hand naar beneden. Als u dat niet doet, kan de meter een foutmelding geven; u hoort dan een aantal korte piepjes achter elkaar. Na een foutmelding wordt de meting automatisch herhaald.
  • Er mag geen knik in de luchtslang komen. Het apparaat kan dan geen meting doen en zal een foutmelding geven.
  • Draag de band 24 uur onafgebroken. Het is niet de bedoeling dat u de band afdoet; dat mag alleen in noodgevallen.
  • ’s Nachts kunt u het registratiekastje op uw nachtkastje of onder uw kussen leggen. - Het apparaat is erg kostbaar. Ga er zorgvuldig mee om en laat het niet vallen.

Dag 2

U hoeft deze dag niet nuchter te zijn, u mag normaal ontbijten.

Opname op de verpleegafdeling

Op de tweede dag wordt u een dag(deel) opgenomen op een verpleegafdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundig specialist die het programma met u bespreekt. Vanaf de verpleegafdeling brengt een gastvrouw/gastheer u naar de verschillende onderzoeken.

De bokalen met urine kunt u dan afgeven aan de verpleegkundig specialist (niet bij het laboratorium zoals in de folder 'Verzamelen van urine (24 uur)' vermeld staat.)

24-uurs bloeddrukmeter

De 24-uurs bloeddrukmeter wordt afgekoppeld en uitgelezen.

Onderzoek bij de cardioloog

Op de hartfunctieafdeling wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt en aansluitend een echo van het hart.

Echo van de bovenbuik

Voor de echo van de bovenbuik meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling Radiologie.

Voor het onderzoek neemt u plaats op de onderzoekstafel.  Een laborant doet het onderzoek. Deze brengt eerst wat gel aan op uw buik. Dit kan wat koud aanvoelen. Vervolgens beweegt de laborant met een soort microfoon over uw buik. Deze microfoon zendt geluidsgolven uit die in de buik weerkaatsen (de echo). De microfoon vangt de geluidsgolven weer op en de computer maakt er een beeld van. De meeste organen in de buik kunnen hiermee zichtbaar worden gemaakt. In geval van een verhoogde bloeddruk wordt gekeken naar uw nieren en de grote lichaamsslagader. Na het onderzoek wordt de gel verwijderd. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en is niet pijnlijk.

Oogonderzoek (fundoscopie)

Voorafgaand aan het oogonderzoek krijgt u oogdruppels om de pupillen te verwijden. Bijwerking hiervan is dat u ongeveer twee uur een beetje wazig ziet. Zonlicht kan fel aandoen aan de ogen. 

Als u contactlenzen draagt, moet u deze tijdens het onderzoek uitdoen. Neem dus een lenzenhouder, eventueel lenzenvloeistof en een reservebril mee. Na het oogonderzoek kunt u de lenzen weer in doen.

Omdat dit onderzoek in principe ’s ochtends plaatsvindt, kunt u ’s middags weer aan het verkeer deelnemen.

Tijdens het oogonderzoek kijkt de oogarts via de pupil naar het netvlies. Dit gebeurt met een fundoscoop. Hiermee wordt licht in het oog geschenen. Met dit onderzoek wordt nagegaan of de bloedvaatjes van het netvlies van de ogen beschadigd zijn. Dit kan het gevolg zijn van de verhoogde bloeddruk. Het onderzoek is pijnloos en duurt 10 minuten minuten.

Bloedonderzoek

In de loop van de ochtend vindt op de verpleegafdeling een aanvullend bloedonderzoek plaats. Voorafgaand aan de bloedafname moet u een half uur liggen. Met dit onderzoek wordt de afgifte van de bijnierhormonen, renine en aldosteron, gecontroleerd. Deze hormonen zijn van invloed op de bloeddruk.

Uitslag en behandeladvies

Aan het eind van de ochtend volgt het consult bij de verpleegkundig specialist, deze inventariseert uw klachten, onderzoekt u en geeft voorlichting. ‘s Middags bespreekt de internist samen met de verpleegkundig specialist de uitslagen van de onderzoeken en krijgt u een behandeladvies, Afhankelijk van het verzoek van uw huisarts, blijft u onder behandeling van uw huisarts of neemt de internist uw behandeling over.

Over de internistisch vasculaire polikliniek

De internistisch vasculaire polikliniek, onderdeel van de polikliniek Interne geneeskunde van het Diakonessenhuis, is er voor patiënten met vaatproblemen of risico daarop. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beste zorg en een zo veilig en prettig mogelijk bezoek aan de polikliniek. Patiënten zijn onze belangrijkste raadgevers. We inventariseren ervaringen en ondernemen aan de hand daarvan actie om de zorg te optimaliseren. Al vanaf 2008 wordt de internistisch vasculaire polikliniek - als eerste vasculaire polikliniek in Nederland - jaarlijks bekroond met het ISO 9001 certificaat, een internationaal kwaliteitskeurmerk. Voor onze patiënten betekent dit dat zij verzekerd zijn van de best mogelijke zorg op dit gebied en daar zijn we trots op.

Afbeelding van het logo van het ISO keurmerk

Vragen

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne geneeskunde. 

Telefoonnummers

Polikliniek Interne geneeskunde
088 250 6667

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 april 2021

Code: INT14