Norovirus

Net als in andere Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen komt er in het Diakonessenhuis soms een buikgriepepidemie voor, meestal veroorzaakt door het norovirus. Bij een uitbraak van het norovirus worden op verpleegafdelingen maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het norovirus in het ziekenhuis tegen te gaan. In deze folder vindt u meer informatie over het norovirus.

Het norovirus

Wat zijn norovirussen?

Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het maagdarmkanaal veroorzaken. Deze ontsteking wordt ook wel ‘buikgriep’ genoemd. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen mensen buikgriep. In ongeveer een half miljoen gevallen wordt de buikgriep veroorzaakt door het norovirus.

Symptomen

Symptomen van een infectie met het norovirus zijn overgeven en diarree. Meestal treden deze symptomen tussen de 15 en 48 uur na besmetting op. Het overgeven is vaak heftig en kan heel plotseling optreden. Naast overgeven en diarree, komen misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp voor. Ook zijn er mensen die geen symptomen hebben, maar het virus wel kunnen uitscheiden en kunnen overdragen naar andere mensen.

In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen na 1 tot 4 dagen vanzelf. Bij mensen met een verminderde weerstand, zoals ziekenhuispatiënten, ouderen en jonge kinderen, kunnen de klachten langer duren.

Is besmetting met het norovirus gevaarlijk?

Een besmetting met het norovirus is in de meeste gevallen niet gevaarlijk. Verreweg de meeste mensen zijn na één tot twee dagen ziekte weer op de been. In uitzonderlijke gevallen kan een besmetting met het norovirus tot uitdroging leiden.

Het ontstaan van een besmetting met het norovirus

Het norovirus is erg besmettelijk. De besmettelijke deeltjes van het norovirus bevinden zich in de ontlasting en het braaksel van besmette personen. Het virus kan al enkele dagen voor het ontstaan van de symptomen tot dagen erna in de ontlasting aanwezig zijn. Het norovirus wordt doorgegeven via handen die, na een bezoek aan het toilet, niet of niet goed gewassen zijn. Wanneer iemand hierna voedsel klaarmaakt kan het virus in het eten terechtkomen. Maar ook besmetting via de luchtwegen door het overgeven komt voor.

Behandeling

Er bestaan geen medicijnen tegen het norovirus. Er is ook geen vaccinatie beschikbaar die bescherming geeft, zoals bij een gewone griep. Als u besmet bent met het norovirus is het belangrijk dat u voldoende drinkt. Verdere behandeling is niet nodig. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.

Voorkoming van verspreiding

Wanneer u besmet bent met het norovirus kunt u het virus gemakkelijk overdragen op anderen in uw directe omgeving. Daarom is het van groot belang dat u bij een besmetting de handen goed wast na de toiletgang. De afdeling Hygiëne en infectiepreventie van het Diakonessenhuis treft bij een buikgriepepidemie een aantal hygiënische maatregelen om verdere verspreiding van het norovirus in het Diakonessenhuis tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen voor patiënten en bezoekers worden hieronder genoemd.

Geïsoleerd verplegen

Als er een vermoeden is op het norovirus, wordt u samen met uw kamergenoten geïsoleerd verpleegd. Dit houdt in dat de verpleging en ander personeel bij het betreden van uw patiëntenkamer, een schort en handschoenen aantrekken. Bij (de kans op) overgeven draagt personeel ook een mondneusmasker. Op de deur van uw patiëntenkamer wordt een kaart gehangen, zodat ziekenhuispersoneel ziet dat er in deze kamer een patiënt ligt met buikgriepklachten.

Zolang u geïsoleerd verpleegd wordt, kunt u in principe niet worden overgeplaatst naar een andere verpleegafdeling en/of gezondheidszorginstelling. De isolatiemaatregelen worden gestopt nadat u en uw kamergenoten twee dagen lang niet hebben overgegeven of diarree hebben gehad. Sanitaire voorzieningen op de verpleegafdeling worden ten tijde van de epidemie extra schoongemaakt. 

Maatregelen voor bezoekers

Bezoekers worden door de verpleging geïnformeerd over de buikgriepepidemie. Na het contact met u of uw kamergenoten dient het bezoek de handen grondig te wassen met water en zeep. Na bezoek aan een verpleegafdeling waar het norovirus heerst, wordt het bezoek verzocht het ziekenhuis direct te verlaten. Ook wordt geadviseerd geen kleine kinderen toe te laten bij patiënten, die geïsoleerd worden verpleegd.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan de verpleegkundigen op de afdeling waar het norovirus heerst.

Telefoonnummers

Afdeling Hygiëne en infectiepreventie
088 250 6440

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 6 april 2021

Code: HYG01