Poliklinische hartrevalidatie

U heeft een hartinfarct doorgemaakt of een dotterprocedure (PCI), een hartoperatie, Angina Pectoris klachten of ICD-implantatie ondergaan, of u bent bekend met hartfalen en wordt hiervoor behandeld in het Diakonessenhuis. Omdat een hartaandoening grote lichamelijke en psychische gevolgen kan hebben, vragen u en/of uw partner zich mogelijk af hoe het nu thuis verder zal gaan. Ook vraagt u zich misschien af wat u nog wel en niet meer kunt doen. Het vanzelfsprekende vertrouwen in het eigen lichaam is er vaak niet meer. De cardioloog heeft u daarom geadviseerd een hartrevalidatieprogramma te volgen. Heeft u andere hartproblemen? Dan kan uw cardioloog in overleg met u besluiten dat hartrevalidatie ook voor u zinvol is.

Het fysieke hartrevalidatieprogramma vindt plaats op onze locatie Utrecht.

In deze brochure kunt u lezen wat hartrevalidatie is.

Waarom hartrevalidatie?

Hartrevalidatie kan een effectief middel zijn om te leren omgaan met klachten als vermoeidheid of benauwdheid, pijn op de borst en angst en onzekerheden om deze klachten opnieuw te krijgen. De revalidatie draagt ook bij aan het verbeteren en op peil brengen van de lichamelijke conditie. U heeft misschien vragen over uw leefpatroon, seksualiteit, stoppen met roken en werkhervatting of de WAO. Ook uw eventuele partner en overige familieleden hebben te maken met de gevolgen van uw hartaandoening. Bij al deze vragen kan deelname aan hartrevalidatie u en eventueel uw partner ondersteuning bieden, zodat u in uw leven weer de juiste balans kunt vinden.

De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:

 • U zoveel mogelijk laten terugkeren naar de bezigheden die u had in de periode voor het optreden van de hartaandoening. 
 • Het terugdringen van de psychische en sociale problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van de hartaandoening. 
 • Het ontwikkelen van een leefstijl die de kans op onnodige verergering van de hartaandoening vermindert.

De volgende deskundigen maken deel uit van het hartrevalidatieteam:

 • de cardioloog; 
 • de coördinator (verpleegkundige/verpleegkundig specialist); 
 • de fysiotherapeut; 
 • de diëtist; 
 • de maatschappelijk werker; 
 • de klinisch psycholoog.

Hoe komt u in aanmerking voor hartrevalidatie?

De zaalarts en/of uw behandelend cardioloog heeft met u over hartrevalidatie in het ziekenhuis gesproken. In overleg met u meldt hij/zij u aan bij de coördinator van het hartrevalidatieteam. De hartrevalidatie wordt vergoed uit uw basisverzekering.

Intakegesprek

Na aanmelding wordt u opgeroepen voor een intakegesprek op de polikliniek. Ter voorbereiding op dit gesprek krijgt u vragenlijsten met betrekking tot uw leefstijl en angst/depressie toegestuurd.

Aansluitend op het intakegesprek wordt op de polikliniek een fietstest afgenomen. U heeft het intakegesprek met de coördinator hartrevalidatie en aansluitend met een fysiotherapeut. Het gesprek kan op locatie Utrecht of Zeist plaatsvinden. Wekelijks vindt overleg plaats met het hartrevalidatieteam. In dit overleg worden uw gegevens besproken en wordt een op uw situatie toegespitst revalidatieprogramma samengesteld. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Vervoer

Over het algemeen is de richtlijn dat u tot vier weken na het hartinfarct geen motorvoertuig mag besturen, na een hartoperatie mag u tot 6 weken geen motorvoertuig besturen.

Hartrevalidatie op maat

Omdat niet iedereen dezelfde behoefte heeft aan informatie, ondersteuning en lichamelijke training, streven wij ernaar het programma zoveel mogelijk af te stemmen op uw behoeften. Uiteraard kan in de loop van het programma de revalidatie worden aangepast.

Het revalidatieprogramma bestaat uit drie modules:

 1. Informatiemodule (INFO-module); 
 2. Bewegingsmodule; 
 3. Leefstijltraining Omgaan met stress.

1. Informatiemodule (INFO-module)

Deze informatiemodule wordt verzorgd door verschillende deskundigen. Iedere deskundige vertelt vanuit zijn of haar vakgebied over de gevolgen van de hartaandoening. Natuurlijk komt ook aan de orde hoe u risicofactoren kunt vermijden en uw herstel kan bevorderen. U krijgt de module na contact met de coördinator Hartrevalidatie in de vorm van een power point presentatie toegestuurd via We Transfer.

De volgende deskundigen leveren een bijdrage:

 • Een klinisch psycholoog bespreekt het voorkomen en hanteren van gevoelens van angst, neerslachtigheid en geïrriteerdheid, zowel bij de hartpatiënt als de partner. 
 • Een diëtist geeft informatie over gezonde eet- en drinkgewoonten. Zij geeft voedingsadviezen en kan u begeleiden bij het veranderen van uw voedingspatroon. 
 • Een maatschappelijk werker geeft aan welke medische en maatschappelijke beperkingen u kunt ervaren als gevolg van de hartaandoening. Zij adviseert u hoe u het beste met deze beperkingen om kunt gaan. 
 • Een fysiotherapeut geeft uitleg over het belang van bewegen en hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Meer informatie over hart- en vaataandoeningen vindt u ook op de website van Harteraad, de patientenvereniging voor mensen met een hart- en vaataandoening: Harteraad: Home

2. Bewegingsmodule

Onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetert u uw lichamelijke conditie zo goed mogelijk door diverse oefenvormen, sport- en spelactiviteiten. Zeker zo belangrijk is het verkennen van uw eigen grenzen bij inspanning en het leren omgaan met eventuele beperkingen die een hartaandoening met zich meebrengt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ontspanningsoefeningen.

Afhankelijk van uw medische gegevens, leeftijd en fysieke mogelijkheden traint u gedurende vier tot zes weken. U volgt deze module zonder partner, in groepsverband. U traint twee tot drie maal per week. Dit is afhankelijk van de groep waarmee u traint.

3. Leefstijltraining Omgaan met stress

In deze module bieden de klinisch psycholoog en de medisch maatschappelijk werker in kleinere groepen een training in het omgaan met stress. De training is van belang omdat stress zorgt voor minder gezonde leefgewoonten en vergroot daarmee de kans op hart- en vaatziekten. 

Deze module is een aanvulling op de informatiebijeenkomsten en bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur.
Aan de orde komen onderwerpen als:

 • Het (eerder) herkennen van stress bij uzelf; 
 • op een andere manier leren reageren op stress; 
 • leren omgaan met dagelijkse situaties; 
 • leren je grenzen te herkennen en aan te geven.

Het programma wordt zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke leerdoelen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers zorgt vaak voor herkenning en wordt als prettig en nuttig ervaren. Als u na het volgen van de informatiemodule behoefte heeft aan ondersteuning via de leefstijltraining Omgaan met stress, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend cardioloog, de fysiotherapeut en/of de coördinator van het hartrevalidatie. Het kan ook voorkomen dat het hartrevalidatieteam het zinvol vindt dat u aan deze training deelneemt. In dat geval wordt u hierover benaderd door de medisch maatschappelijk werker.

Succes

Zowel u als uw eventuele partner mogen positieve resultaten verwachten van de hartrevalidatiemodules. Het effect van de revalidatie is het grootst als u het complete programma heeft gevolgd. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle gestelde doelen worden behaald. Het realiseren van doelstellingen is niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma, maar vooral ook van uw eigen inzet. Ons advies is om de revalidatiemodules zoveel mogelijke aaneengesloten te volgen. 

Verhinderd

Bent u verhinderd en kunt u een training niet volgen? Meld dit dan bij het secretariaat Fysiotherapie. U vindt het telefoonnummer onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Trimgroepen

Als u na het hartrevalidatieprogramma nog door wilt trainen, kunt u deelnemen aan een trimgroep voor ex-hartpatiënten. Bij patiëntenvereniging Harteraad kunt informatie krijgen over trimgroepen bij u in de buurt. Kijk op harteraad.nl of vraag de fysiotherapeut die u in het ziekenhuis begeleidt (of heeft begeleid) naar meer informatie.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de verpleegkundig coördinator van het hartrevalidatieteam. Hij/zij houdt op werkdagen telefonisch spreekuur. De coördinator kan uw vragen beantwoorden of zo nodig contact opnemen met een cardioloog of een van de andere deskundigen van het hartrevalidatieteam. Het telefoonnummer en bereikbaarheidstijden vindt u hieronder.

Telefoonnummers

Coördinator Hartrevalidatie
088 250 5437 (maandag, dinsdag, woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en in oneven weken ook op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur)

Secretariaat fysiotherapie, ergotherapie en logopedie 
088 250 6412

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 21 juni 2022

Code: CAR18