Behandeling van patiënten met een beroerte op de Brain Care Unit (informatie voor patiënten en hun familie)

U bent vanwege een beroerte opgenomen op de Brain Care Unit van het Diakonessenhuis. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. ’Brain’ is de Engelse benaming voor hersenen, ’Care’ betekent zorg en 'Unit' betekent ‘afdeling’. Op de Brain Care Unit vindt onderzoek plaats naar de oorzaak van de beroerte (diagnose) en wordt snel met een behandeling gestart.

In deze folder vindt u informatie over wat een beroerte is, de behandeling op de Brain Care Unit en over de afdeling. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven. Deze folder is gericht aan de patiënten. Waar ‘u’ geschreven staat kunt u ook ‘uw naaste’ lezen.

Wat is een beroerte?

Elk jaar krijgen in Nederland naar schatting 41.000 mensen voor het eerst een beroerte. De medische term voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident (CVA). Bij een beroerte is er meestal sprake van een verstopping in een bloedvat in het hoofd. Dit leidt tot een beschadiging van een deel van de hersenen (herseninfarct). In andere gevallen lekt er bloed uit een bloedvat dat zich ophoopt in het hersenweefsel (hersenbloeding). Zowel een herseninfarct als een hersenbloeding kunnen, afhankelijk van de plaats van beschadiging, gepaard gaan met de volgende verschijnselen:

 • (halfzijdige) verlammingen;
 • problemen met spraak of taal;
 • gevoelsstoornissen;
 • coördinatiestoornissen;
 • uitval van het gezichtsveld;
 • veranderingen in denken, emotie en gedrag.

Snelle behandeling van groot belang

Om schade aan de hersenen te beperken, is het belangrijk patiënten met een beroerte de eerste 48 uur na een beroerte snel en op de juiste manier te behandelen. In het Diakonessenhuis hebben we hiervoor een speciale afdeling: de Brain Care Unit. Opname op de Brain Care Unit kan uw toekomstverwachting gunstig beïnvloeden door:

 • snellere diagnostiek en (medische) behandeling;
 • de juiste verpleegkundige observaties en behandeling;
 • snelle en doeltreffende revalidatie;
 • behandeling door een team van verschillende deskundigen.

Gang van zaken op de Brain Care Unit

Bewaking

Op de Brain Care Unit wordt u nauwlettend in de gaten gehouden door neurologen en verpleegkundigen. U kunt op deze afdeling worden aangesloten op bewakingsapparatuur waardoor er voortdurend zicht is op uw hartslag, hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed. Daarnaast worden onderstaande functies regelmatig gecontroleerd:

 • ademhaling;
 • bewustzijn;
 • temperatuur;
 • kracht en gevoel in armen en benen;
 • slikken;
 • spraak;
 • de werking van de blaas.

Als er zich verslechteringen voordoen in bovenstaande functies, worden deze, indien mogelijk, zo snel mogelijk behandeld. Hierbij is de behandeling vooral gericht op het voorkomen van verslechtering en van complicaties.

Aanvullend onderzoek

Op de dag van opname vinden eventueel aanvullende onderzoeken plaats, zoals een CT- of MRI-scan van de hersenen, bloedonderzoek, echografie van de halsvaten, hartfilmpje of hartlongfoto.

Aanvullende behandelingen

Als het nodig is, kan er trombolyse plaatsvinden (ontstolling). Kijk voor meer informatie in de folder ‘Trombolyse bij een herseninfarct’.

Als de acute fase (meestal na 48 uur) is verstreken, bepaalt de neuroloog of u verplaatst wordt naar een kamer op de verpleegafdeling Neurologie.

Neurorevalidatie

U begint op de Brain Care Unit meteen met de zogenaamde neurorevalidatie. Neurorevalidatie houdt in dat u dagelijks oefentherapie krijgt die verweven is in alle dagelijkse handelingen en bezigheden zoals, wassen,aan- en uitkleden en eten. Het doel hierbij is dat u deze handelingen weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.
Tijdens uw verblijf in het Diakonessenhuis worden de plannen voor behandeling en de revalidatiemogelijkheden besproken in een overleg waarbij verschillende hulpverleners betrokken zijn.

Hulpverleners bij revalidatie

Bij de revalidatie kunnen onderstaande hulpverleners betrokken zijn:

 • De Brain Care Unit verpleegkundige verleent verpleegkundige zorg, observeert, geeft oefentherapie en stemt alle behandelingen zo goed mogelijk op    elkaar af.
 • De fysiotherapeut bekijkt wat de beperkingen zijn in houding, beweging, kracht en gevoel, stelt behandeldoelen vast en start met fysiotherapie.
 • De ergotherapeut beoordeelt of er functiebeperkingen zijn in de dagelijkse activiteiten of op het gebied van geheugen en aandacht, stelt behandeldoelen vast en start met ergotherapie.
 • De logopedist beoordeelt of er problemen zijn op het gebied van slikken, taal of spraak,  stelt behandeldoelen vast en start met logopedie.
 • De revalidatiearts beoordeelt welke mogelijkheden er zijn voor revalidatie en in welke vervolginstelling u hiervoor terecht kunt.
 • De diëtist geeft adviezen over voeding.
 • De neuroloog coördineert uw zorg en behandeling.

Als het nodig is, kunnen andere specialisten of medewerkers betrokken worden bij de behandeling, zoals een cardioloog, internist, psycholoog of geestelijk verzorger.

Bezoek

Vanwege corona gelden in ons ziekenhuis tijdelijk aangepaste bezoektijden en bezoekregels. Zie voor onze actuele bezoekregeling https://www.diakonessenhuis.nl/coronavirus/bezoekregels

Samenwerking in de CVA-ketenzorg

Als alle onderzoeken zijn afgerond en uw medische situatie stabiel is, wordt in overleg met alle betrokken behandelaars een voorstel gedaan voor het vervolgtraject na ontslag uit het ziekenhuis. Dit voorstel wordt met u besproken. Afhankelijk van de situatie en uw herstel zijn er de volgende mogelijkheden:

 • U gaat terug naar huis, eventueel met thuiszorg, dagbehandeling of revalidatie op de polikliniek van een revalidatiecentrum;
 • U gaat voor revalidatie naar een revalidatiecentrum;
 • U gaat voor revalidatie naar een revalidatieafdeling in een verpleeghuis;
 • U wordt opgenomen op een verblijfsafdeling in een verpleeghuis.

Het Diakonessenhuis werkt nauw samen met instellingen die gespecialiseerd zijn in het revalideren van patiënten met een CVA:

 • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht
 • Centrum voor Revalidatie en Herstel De Parkgraaf in Utrecht, onderdeel van AxionContinu
 • Warande Revalidatie in Zeist, onderdeel van Warande
 • De CVA-verpleegkundigen van Careyn
 • De CVA-verpleegkundigen van Vitras

Als u naar huis gaat, kunt u in overleg thuis bezocht worden door de CVA-verpleegkundige van Careyn of Vitras. Deze ondersteunt en begeleidt u in het omgaan met en accepteren van de gevolgen van een beroerte. Ook krijgt u bij ontslag naar huis een controle poli-afspraak mee bij de neuroloog of bij de CVAverpleegkundige op het CVA-nazorgspreekuur in het Diakonessenhuis.

Als u niet naar huis kunt, verwijzen wij u bij voorkeur naar een van de bovengenoemde instellingen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u deze stellen aan een verpleegkundige van de Brain Care Unit, de afdeling Neurologie/Neurochirurgie of aan uw behandelend arts.

Het Diakonessenhuis heeft diverse folders waar u meer informatie kunt vinden over de verschillende behandelingen en/of afdelingen waar patiënten met een beroerte mee te maken kunnen krijgen:

 • Trombolyse bij een herseninfarct
 • Verpleegafdeling Neurologie, Neurochirurgie (A1)
 • Ergotherapie na een herseninfarct of hersenbloeding
 • Logopedie
 • Na een beroerte...
 • CVA-verpleegkundige van Careyn
 • CT-scan van de hersenen
 • MRI-onderzoek (algemeen)
 • Echografie van de halsvaten

De vereniging ‘Hersenletsel’ heeft een aantal folders beschikbaar met specifieke thema’s over een CVA.

Telefoonnummers

Brain Care Unit
088 250 6183

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 1 oktober 2020

Code: NEU23