Behandeling met Taxotere bij borstkanker

Binnenkort ondergaat u een behandeling (chemotherapie) met het middel Taxotere® (docetaxel) in verband met borstkanker. In deze folder vindt u informatie over het middel, uw behandeling in het ziekenhuis en mogelijke bijwerkingen van dit middel. De informatie is bedoeld als aanvulling op het advies en de begeleiding die uw arts, verpleegkundig specialist en de oncologieverpleegkundige u geven.

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen die de celdeling remmen of stoppen. Deze medicijnen heten ook wel cytostatica. Er zijn veel soorten chemotherapie. In de meeste gevallen wordt een combinatie van chemotherapeutische middelen toegediend via een infuus. De chemotherapie houdt in dat u gedurende een bepaalde periode en via een bepaald schema chemotherapeutische middelen krijgt toegediend, gecombineerd met andere medicijnen die mogelijke bijwerkingen tegengaan.

Wat is Taxotere?

Taxotere ® (docetaxel) is een cytostaticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van borstkanker. Taxotere kan de groei van borstkankercellen remmen, hierdoor wordt het verergering van de ziekte voor kortere of langere tijd uitgesteld en kan het een bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven.

Wanneer wordt Taxotere gebruikt?

Taxotere wordt zowel gebruikt bij behandeling van borstkanker in een vroeg stadium als bij behandeling van uitgezaaide borstkanker.

Bij behandeling van borstkanker in een vroeg stadium
Bij behandeling van borstkanker in een vroeg stadium kan Taxotere op twee momenten worden ingezet: voorafgaand aan de operatie (neo-adjuvante therapie) of na de operatie (adjuvante therapie). Neo-adjuvante therapie is een behandeling die voorafgaand aan de operatie wordt gegeven om de tumor te verkleinen en daarmee de kans op een succesvolle operatie te vergroten of om te kijken hoe de tumor op een bepaalde behandeling reageert.
Adjuvante chemotherapie is een aanvullende behandeling na de operatie die er voor moet zorgen dat kankercellen die mogelijk zijn achtergebleven of rondzwerven (micrometastasen) alsnog worden gedood.

Bij uitgezaaide borstkanker
Taxotere kan ook worden voorgesteld als onderdeel van de behandeling van uitgezaaide borstkanker. Bij uitzaaiingen in het lichaam is er naast uw borstkanker ook op een andere plek in uw lichaam een groei van kankercellen. Taxotere beperkt de groei van deze kankercellen. Vaak wordt Taxotere dan in combinatie gegeven met andere kankerremmende medicijnen.

Wanneer wordt Taxotere niet gebruikt?

Taxotere wordt niet gebruikt als:

 • U in het verleden een allergische reactie heeft gekregen door Taxotere of polysorbaat 80, dat in dit product is verwerkt.
 • Het aantal witte bloedcellen te laag is.
 • U een ernstige leverfunctiestoornis heeft.
 • U zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Er aanwijzingen zijn dat de middelen waarmee Taxotere wordt gecombineerd, niet mogen worden toegepast.

We raden aan om voorbehoedsmiddelen te gebruiken ter preventie van een zwangerschap tijdens de behandeling met Taxotere en gedurende tenminste 3 maanden nadat de behandeling met Taxotere is gestopt.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Voordat u met de behandeling begint, moet uw behandelend arts weten of u:

 • Allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Als u bekend bent met een allergie, bespreek dit dan met uw arts.
 • Ooit een ernstige allergische infuus gerelateerde reactie hebt gehad door het gebruik van Taxotere, gekenmerkt door symptomen zoals blozen, rillingen, koorts, kortademigheid, problemen met ademhaling, snelle hartslag of een daling van de bloeddruk.
 • Andere geneesmiddelen gebruikt, onlangs heeft gebruikt of wilt gaan gebruiken. Andere middelen kunnen de werking van Taxotere versterken dan wel verzwakken. - Alternatieve middelen zoals grapefruitsap en sint-janskruid gebruikt. Deze middelen kunnen de werking van dit medicijn beïnvloeden.

Medicatie ter voorbereiding

Bij de behandeling van Taxotere krijgt u medicijnen (Dexamethason) die allergische reacties en vocht vasthouden tegen kunnen gaan. Rondom de toediening van Taxotere neemt u zes keer acht miligram Dexamethason in. Houd hiervoor onderstaande plan aan:

 • De dag voor toediening - 8.00 uur én 20.00 uur - 8 mg Dexamethason
 • De dag van toediening - 8.00 uur én 20.00 uur - 8 mg Dexamethason
 • De dag na toediening - 8.00 uur én 20.00 uur - 8 mg Dexamethason

Bloedcontrole

Voor elke toediening worden bloedmonsters afgenomen om te controleren of u voldoende rode- en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes heeft. Op basis van hoe het met u gaat, wordt bepaald of u de kuur kunt krijgen.

Toediening van Taxotere

De behandeling met Taxotere vindt plaats op het dagbehandelcentrum Oncologie/ Hematologie. U krijgt het middel een keer in de drie weken toegediend als druppelinfuus via een ader in de arm of hand. Een oncologieverpleegkundige van het dagbehandelcentrum brengt het infuus bij u aan en dient het middel toe. Uw arts bepaalt de dosis van Taxotere (uitgedrukt in milligram) op grond van uw lichaamsoppervlak en uw algehele conditie.

De eerste infusie
De eerste keer dat u de infusie krijgt, wordt deze langzaam toegediend. Het eerste kwartier op halve snelheid, daarna op volledige snelheid. In totaal duurt het toedienen twee uur. Gedurende het toedienen en het uur erna wordt er goed op u gelet om te kijken of er geen bijwerkingen optreden. Is dit wel het geval, dan neemt de infusie meer tijd in beslag.

Vervolginfusies
Als u de eerste infusie goed verdraagt, krijgt u bij uw volgende bezoek de infusie in 90 minuten toegediend. Het kan zijn dat uw arts of verpleegkundig specialist de dosering van uw geneesmiddel bij vervolginfusies op grond van eventuele bijwerkingen verlaagt.

Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Taxotere zijn een tekort aan witte bloedcellen, koorts, overgevoeligheidsreacties, huidafwijkingen, haarverlies, vasthouden van vocht, diarree en aandoeningen van het zenuwstelsel. Veel van deze bijwerkingen zijn voorbijgaand van aard. Het is van belang dat u alle bijwerkingen aan uw behandelend arts en verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige vertelt. Zij kunnen u eventueel aanvullende medicijnen geven. Ook kunnen zij u adviseren op welke manier u het beste met deze bijwerkingen kunt omgaan zodat u er de minste hinder van ondervindt. Hieronder vindt u meer informatie over de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden.

Tekort aan witte bloedcellen (leukocyten)
Witte bloedcellen zijn een onderdeel van uw afweer en beschermen tegen infecties. Na toediening van Taxotere kan een tijdelijk tekort aan witte bloedcellen ontstaan, waardoor u kans loopt op het krijgen van een infectie. Uw bloed zal daarom voorafgaand aan elke kuur worden gecontroleerd. Eventueel kan uw arts  of verpleegkundig specialist een injectie met een zogenaamde groeifactor voorschrijven (Lonquex®) die het optreden van een infectie kan beperken. Mogelijke bijwerkingen van deze groeifactor zijn roodheid ter plaatste van de injectie, spier- en/of botpijn, grieperig gevoel en koorts. Deze injectie wordt thuis 24 uur na de kuur toegediend door een thuiszorgverpleegkundige.

Koorts
Koorts (temperatuur boven 38,5°C) of een koude rilling is een van de meest voorkomende en vroegste verschijnselen van een infectie. Als u koorts of een koude rilling krijgt na een Taxotere infuus, dan moet u contact opnemen met het Dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie.

Allergische reacties
Allergische reacties kunnen tijdens of kort na het toedienen van Taxotere optreden. De oncologieverpleegkundige houdt u tijdens de kuur goed in de gaten. Meld het dan ook bij de verpleegkundige wanneer u last krijgt van één of meer van de volgende verschijnselen: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst, rugpijn, moeite met ademhalen, koorts, flauwte of rillingen.

Huid- en nagelafwijkingen
Droge en schilferige huid, roodheid en zwelling van de handpalmen of voetzolen kunnen voorkomen tijdens de behandeling met Taxotere waardoor uw huid kan vervellen. Dit verschijnsel treedt dan vaak tussen de kuren op en verdwijnt doorgaans voor een volgende toediening. Ook kan de kleur van uw nagels veranderen, kunnen de nagels brokkelig worden en soms ook loslaten. Wanneer de behandeling met Taxotere wordt gestaakt, groeien de nagels weer aan. Laat u door de oncologieverpleegkundige informeren hoe u uw huid en nagels het best kunt verzorgen.

Haarverlies
Haarverlies treedt op bij de meeste patiënten die Taxotere krijgen toegediend en begint na de eerste kuur Taxotere. Op het Dagbehandelingcentrum Oncologie/Hematologie kunt u gebruikmaken van de zogenaamde coldcap. De oncologieverpleegkundige zal u hierover informeren. U kunt voor het starten van de Taxotere-kuur een pruik laten maken. U kunt ook een hoofddeksel of hoofddoek gaan dragen. Na beëindiging van de behandeling, komt uw haar meestal terug.

Vasthouden van vocht
Door de behandeling met Taxotere kan uw lichaam vocht gaan vasthouden. Als u last krijgt van gezwollen enkels of handen, of als een geleidelijke toename van gewicht optreedt, laat u dit tijdens de polikliniekcontrole aan de arts of verpleegkundig specialist weten. Vochtophoping verdwijnt geleidelijk wanneer de behandeling met Taxotere wordt gestopt. Het innemen van Dexamethason kan vochtophoping tegengaan. Het is daarom belangrijk dat u deze tabletten op de juiste tijd inneemt. Laat het de oncologieverpleegkundige voor de start van de Taxotere toediening weten als u de tabletten bent vergeten in te nemen.

Maag- en darmkanaalklachten
Diarree komt soms voor na de behandeling met Taxotere. Daarnaast kunnen blaasjes in de mond en gevoelig, snel bloedend tandvlees voorkomen. Omdat deze klachten doorgaans verdwijnen voor een volgende toediening raden wij u aan om deze klachten te melden op de polikliniek bij uw arts of verpleegkundig specialist of tussendoor bij tekenen van schimmel in de mond, op de dagbehandeling.

Bijwerkingen op het zenuwstelsel
Na meerdere kuren Taxotere kunnen bijwerkingen op het zenuwstelsel optreden die gekenmerkt worden door gevoelloosheid, pijn in de gewrichten en/of tintelingen in handen en voeten. Informeer uw arts of verpleegkundig specialist en/of oncologieverpleegkundige als u last krijgt van dit soort klachten.

Taxotere en rijvaardigheid

In principe kunt u gewoon autorijden tussen de kuren door tenzij u zich duizelig voelt of hierover onzeker bent. Het is wel aan te raden om u op de dag van de Taxotere toediening naar en van het ziekenhuis te laten vervoeren.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of als u zich zorgen maakt over het gebruik van dit middel, neem dan contact op met het dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie.

Telefoonnummers

Dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie
088 250 6562

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 19 april 2019

Code: ONC16