Als genezen niet meer mogelijk is (over palliatieve zorg in het Diakonessenhuis)

Als u te horen heeft gekregen dat u een levensbedreigende ziekte heeft en genezing niet meer mogelijk is, kan dat veel vragen oproepen. Hoe ziet de toekomst eruit? Welke klachten kan ik krijgen en wat kan daaraan gedaan worden? Waar kan ik hulp en informatie krijgen? In deze folder leest u wat wij in deze periode voor u en uw naasten kunnen betekenen.

Palliatieve zorg

Als u ongeneeslijk ziek bent, wil dat niet niet zeggen dat er geen behandel- of begeleidingsmogelijkheden meer zijn. In tegendeel. Er kan nog veel gedaan worden om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. De zorg in deze fase richt zich op verbetering van kwaliteit van leven en op een waardige afronding van het leven. Dit noemen we palliatieve zorg.

In een vroeg stadium van palliatieve zorg kan de behandeling nog gericht zijn op het remmen of stabiel houden van de ziekte. Later in het  ziekteproces zal de aandacht meer gericht zijn op de behandeling van klachten zoals pijn, benauwdheid, onrust of misselijkheid. Daarnaast is er altijd aandacht voor zorgen en vragen op praktisch, emotioneel en psycho-sociaal gebied.

Palliatieve zorg in het Diakonessenhuis

In het Diakonessenhuis werken artsen en verpleegkundigen bij het geven van palliatieve zorg nauw samen met andere zorgverleners. U kunt daarbij denken aan geestelijk verzorgers, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten maar ook met zorgverleners buiten het ziekenhuis zoals de huisarts en de thuiszorg. Zij kunnen zich daarbij laten adviseren door een gespecialiseerd team, het team ondersteunende en palliatieve zorg (TOPZ). Dit team bestaat uit verpleegkundigen medisch specialisten met specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorg.

Als palliatieve zorg nodig is

Bespreek uw vragen of zorgen gerust met uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen samen met u en uw naasten nagaan of er behoefte is aan aanvullende of specialistische hulp. Ook kunnen zij u in contact brengen met de juiste deskundige.

Een gesprek met een verpleegkundig specialist van het TOPZ

Uw behandelaar kan voor u een gesprek organiseren met een verpleegkundig specialist van het TOPZ. Deze bezoekt u één of meerdere keren op de afdeling om uw situatie in kaart te brengen. Tijdens dit gesprek is er voor u en uw naasten alle ruimte om vragen te stellen en uw eventuele zorgen te uiten. Onderwerpen die u kunt bespreken:

  • lichamelijke klachten en de behandeling ervan zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie;
  • de invloed van lichamelijke klachten en de behandeling ervan op uw dagelijks leven;
  • sociaal-emotionele problemen zoals angst, somberheid, of eenzaamheid;
  • het afsluiten van leven, waardig sterven, rouw en verdriet; 
  • existentiële-, levens- en spirituele vragen of problemen;
  • het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen;
  • plaats van overlijden, palliatieve sedatie en euthanasie;
  • zorg voor uw partner en kinderen;
  • zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, hospice of bij andere voorzieningen in de regio.

De verpleegkundig specialist helpt u bij deze vragen. Ook bespreekt zij  uw behandeling met uw arts en andere betrokkenen. Daarna volgt een advies aan uw zorgverleners en indien gewenst een plan van aanpak voor de komende periode. Uw eigen arts blijft hoofdbehandelaar.

Contact met een verpleegkundig specialist van het TOPZ

Het kan zijn dat uw arts of verpleegkundige u in contact brengt met de verpleegkundig specialist van het TOPZ als hij/zij denkt dat u hier baat bij heeft. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen via uw behandelaar of verpleegkundige.

Contact met een pijnspecialist van het TOPZ

Een goede behandeling van pijnklachten in deze fase van uw leven is erg belangrijk. Wanneer hier tijdig aandacht voor is, kan uw kwaliteit van leven sterk toenemen. Wilt u op een zeker moment een gesprek met een pijnspecialist, dan kan dit altijd voor u worden geregeld. 

U hoeft niet te wachten totdat u (veel) pijn hebt; de pijnspecialist kan u ook informeren over toekomstige behandelmogelijkheden. Zo weet u tijdig wat er allemaal mogelijk is. U kunt via uw specialist of huisarts een verwijzing vragen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Verder kan het ook zijn dat u tijdens een ziekenhuis opname via het TOPZ in aanraking komt met een van onze pijnspecialisten.

Palliatieve zorg buiten het Diakonessenhuis

Als er geen behandeling meer noodzakelijk is in het ziekenhuis bespreekt uw arts, verpleegkundig specialist en/of verpleegkundige de zorgmogelijkheden thuis, in een hospice of andere voorzieningen in de regio. De zorg dragen we hierna over aan uw huisarts of hospice-arts. Deze arts kan altijd met de arts of verpleegkundig specialist van het Diakonessenhuis overleggen.

Andere bronnen

Hieronder vindt u een selectie van betrouwbare sites en informatiematerialen die u kunnen helpen bij het nadenken en het praten over de laatste levensfase en het sterven.

Wat als ik niet meer beter word

Keuzes maken

Zorg in de regio

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen op de afdeling.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 28 februari 2023

Code: DIAK11