Trombolyse bij een herseninfarct

In deze folder vindt u informatie over de behandeling van een herseninfarct met een stolseloplossend medicijn. Deze behandeling wordt trombolyse genoemd. Voor deze behandeling wordt u opgenomen op de afdeling Neurologie (verpleegafdeling A1). Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’. Meer informatie over de afdeling Neurologie vindt u in de folder ‘Verpleegafdeling A1’.

Wat is trombolyse bij een herseninfarct?

Een herseninfarct

Als de zuurstofvoorziening naar de hersenen plotseling wordt onderbroken, spreken we van een beroerte. Er zijn twee mogelijke oorzaken: een hersenbloeding of een herseninfarct. Een herseninfarct ontstaat doordat een bloedpropje een bloedvat afsluit. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof waardoor hersenweefsel kan beschadigen. De volgende verschijnselen kunnen hierbij optreden: problemen met spreken, krachtsverlies en/of gevoelsstoornissen van een arm of een been, problemen met de sturing van een of meerdere ledematen, een afhangende mondhoek of  gezichtsvelduitval. Voor meer informatie over een beroerte verwijzen wij u graag naar de folder ‘Na een beroerte' van de Nederlandse Hartstichting.

Trombolyse

De behandeling van een herseninfarct bestaat voor een belangrijk deel uit het voorkomen van complicaties, de kans op een nieuw herseninfarct verkleinen en revalidatie. Bij een aantal mensen is behandeling mogelijk met een stolseloplossend middel (Alteplase). Deze behandeling wordt trombolyse genoemd. Hierbij kan een stolsel (trombus) in een afgesloten bloedvat in de hersenen oplossen, waardoor de bloedstroom in het getroffen hersengebied zich kan herstellen. De schade aan het hersenweefsel blijft hierdoor mogelijk beperkt.

Wanneer komt u voor trombolyse in aanmerking?
Het middel dat bij de behandeling wordt gebruikt, heeft een sterk stolseloplossende werking. Het is daarom niet voor iedereen geschikt. De neuroloog bepaalt of u in aanmerking komt voor trombolyse. Hierbij zijn een aantal zaken van belang:

 • De tijd die is verstreken na het ontstaan van de eerste klachten. Alleen als u snel na het ontstaan van de klachten in het ziekenhuis bent, komt u voor deze behandeling in aanmerking. De behandeling moet binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste klachten beginnen.
 • De ernst van de neurologische uitval.
 • De hoogte van de bloeddruk.
 • Het gebruik van antistolling.
 • De uitslag van de CT-scan van de hersenen.
 • De uitslag van het bloedonderzoek.

Voorbereidingen

Hoe sneller met de behandeling begonnen wordt, hoe beter. Daarom worden er binnen korte tijd veel handelingen en onderzoeken verricht om te bepalen of u voor trombolyse in aanmerking komt. Op de Spoedeisende hulp wordt:

 • bloed afgenomen;
 • uw gewicht bepaald;
 • neurologisch onderzoek verricht;
 • en er worden twee infusen ingebracht.

Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie waar een CT-scan van de hersenen wordt gemaakt. Als besloten wordt tot behandeling, wordt de eerste gift van het stolseloplossende medicijn direct na het maken van de CT-scan gegeven. Daarna wordt u overgeplaatst naar de Brain Care Unit. Dit is een speciale kamer op de verpleegafdeling Neurologie waar u de benodigde zorg en behandeling ontvangt. Op deze Brain Care Unit worden diverse controles gedaan. Om uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten te houden, wordt u aangesloten op een monitor. Indien nodig worden bij u een blaaskatheter en een maagsonde ingebracht.

De behandeling

De behandeling bestaat uit het toedienen van het stolseloplossende medicijn via een infuus. Tijdens de behandeling heeft u gedurende 24 uur bedrust. In deze periode houden verpleegkundigen uw hartritme, ademhaling, temperatuur, bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed en de neurologische verschijnselen, volgens een vooraf vastgestelde frequentie, nauwlettend in de gaten.

Risico’s en mogelijke complicaties

Alteplase is een sterke bloedverdunner. Dat betekent dat de bloedstolling in uw hele lichaam tijdelijk is verstoord. Hierdoor is er een verhoogd risico op een hersenbloeding of bloedingen elders in het lichaam, zoals neusbloedingen, bloedingen van tandvlees of darmen. Als deze optreden, wordt de behandeling meestal gestaakt. Zo nodig worden er middelen toegediend die de normale bloedstolling weer herstellen. Alteplase kan blauwe plekken op de huid veroorzaken. Deze trekken vanzelf weg.

Na de behandeling

Na de trombolyse wordt u verder behandeld zoals iedere patiënt met een herseninfarct:

 • De oorzaken van het herseninfarct worden verder onderzocht.
 • U start met medicatie om de kans op een nieuw herseninfarct te verkleinen.
 • Complicaties worden zoveel mogelijk voorkomen.
 • U start met revalideren onder begeleiding van een verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en revalidatiearts.

Herstel na trombolyse

De mate van herstel verschilt per persoon. Het grootste effect van trombolyse treedt binnen 24 uur op.

Vervolgtraject

Afhankelijk van uw herstel wordt in samenspraak met alle betrokken disciplines bekeken wat uw vervolgtraject is. U gaat:

 • naar huis met eventueel thuiszorg en therapie aan huis of dagrevalidatie.
 • revalideren in een revalidatiecentrum of in een verpleeghuis.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens uw opname stellen aan uw behandelend arts of de arts-assistent. Hij/zij komt dagelijks bij u langs. Ook kunt u terecht bij de verpleegkundige. Zij zal uw vragen zo nodig voorleggen aan de behandelend arts. 

(Patiënten)organisaties

Meer informatie over een beroerte kunt u vinden in de folder ‘Na een beroerte’ van de Nederlandse Hartstichting of in de folder 'Goede zorg na een CVA/TIA' van het kennisnetwerk CVA Nederland.

Telefoonnummers

Brain Care Unit
088 250 6183

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 1 juli 2020

Code: NEU16