De heer Hendriks nieuw lid Raad van Toezicht

Per 15 november is de heer drs. J.G.M. Hendriks voor vier jaar benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht van ons ziekenhuis. 

Bij de werving is rekening gehouden met  de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht. Het nieuwe  lid Raad van Toezicht heeft als aandachtsgebieden financieel, economisch en bedrijfsmatig. De heer Hendriks heeft ruime kennis van en ervaring met de ontwikkelingen en financiering van de ziekenhuis- c.q. zorgsector. Ook heeft hij ervaring als toezichthouder.

De heer Hendriks is financieel goed ingevoerd en is een verbinder. Hij gebruikt zijn economische achtergrond en ervaring als bestuurder om een brug te slaan tussen de ambities van professionals en een gezonde bedrijfsvoering, met geld als middel.

De heer Hendriks is blij dat hij zijn brede bestuurlijke ervaring in de zorg kan inzetten in de Raad van Toezicht van ons ziekenhuis. 
Hij kent ons als ziekenhuis met een goede reputatie en 175 jaar ervaring. Daarmee zijn we goed toegerust voor de grote veranderingen die op de zorg afkomen.
Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en houdt toezicht op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid en de bedrijfsvoering van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis. Ook adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord. 

De procedure voor de benoeming van de heer Hendriks is verlopen volgens de daarvoor geldende statuten, reglementen en de Zorgbrede Governancecode 2017 en op basis van een vooraf met de Cliëntenraad opgesteld profiel en benoemingsprocedure.
 

Joop Hendriks